Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

YIKIMDAN SONRA ENKAZDAN ÇIKACAK VE HURDA NİTELİĞİNDE EKONOMİK DEĞERİ OLAN MAL VE MALZEME SATIŞI

YIKIMDAN SONRA ENKAZDAN ÇIKACAK VE HURDA NİTELİĞİNDE EKONOMİK DEĞERİ OLAN MAL VE MALZEME SATIŞI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜĞÜ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

YIKIMDAN SONRA ENKAZDAN ÇIKACAK VE HURDA NİTELİĞİNDE EKONOMİK DEĞERİ OLAN MAL VE MALZEME SATIŞI

 1. ÇOMÜ Anafartalar Yerleşkesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Spor Salonu ve Süleyman Demirel Konferans Salonu ile Terzioğlu Kampüsü 1334 Ada 21 nolu parselde yer alan betonarme karkas Binalarının yıkımına karar verildiğinden YIKIMDAN SONRA ENKAZDAN ÇIKACAK VE HURDA NİTELİĞİNDE EKONOMİK DEĞERİ OLAN MAL VE MALZEMENİN
 2. İhale 06 Eylül 2017 Çarşamba günü Saat:11.00 ‘da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü B Blok zemin kat İhale Salonunda yapılacaktır.
 3. İştirakçilerden istenilen belgeler,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun’ da açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhaleye katılacaklar bedeli karşılığında ihale dosyası satın almak zorundadır. Aşağıda maddeler halinde belirtilen belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

 

 • Genel
 • Teklif mektubu (Şartname ekindeki örneğine uygun),
 • Hurda niteliğindeki ekonomik değeri olan mal ve malzemelerin satış ihale şartnamesi ve sözleşmesinin her sayfası istekli tarafından imzalanmış olarak,
 • Geçici teminat (Banka teminat mektubu verilmesi halinde şartname ekindeki örneğine uygun olacaktır.) İşin adına ve süresiz olacaktır.
 • Dosya alındı makbuzu
 • İş deneyim belgesi istenmemektedir.
 • Gerçek veya tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye teklif veriliyorsa, istekli adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve vekil olana ait imza sirküleri
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde pilot ortağında belirlendiği ekteki örneğe uygun taraflarca imzalanmış ‘’İş Ortaklığı Beyannamesi’’ verilecektir. İhaleden sonra sözleşmeden önce iş ortaklığı beyannamesi noter onaylı olarak verilecektir.

3/A Maddesinde yazılı belgelere ilave olarak

           

B) Gerçek Kişilerden

            a) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan aslı veya onaylı fotokopisi

b) Gerçek kişilerin son 3 ay içinde alınmış ikametgâh belgesi (Yetkili makamdan alınmış)

c) Gerçek kişi adına noter onaylı imza sirküsü

d) Türkiye sınırları içinde tebligat adresi belirteceklerdir.

C) Tüzel Kişilerden

a) Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

          b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olanlara ait noter tasdikli imza sirküleri,

          İhaleye teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen esaslara göre hazırlayarak 06 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 11.00’ a kadar Rektörlük B Blok zemin kat ihale salonunda sıra numaralı alındı belgesi karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına veya görevliye teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 1. Üniversite ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.
 2. İşin tahmin edilen bedeli 75.355,00-TL. dir.
 3. Geçici teminat en az 2 260,65 TL dir.
 4. Keyfiyet İlan Olunur.

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İzmir Yolu Üzeri Terzioğlu Kampüsü Çanakkale

Tel : 286- 218 00 18   Fax : 286- 218 05 30