Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Başkanlığımız

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİMİN AMACI:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi çalışanlarının ve öğrencilerinin yaşam kalitelerini   yükseltecek her türlü teknik hizmeti vermek ve fiziki altyapısını güçlendirmek. Üniversitemiz bünyesinde bulunan mevcut alt yapı ve üst yapıların bakım ve onarımlarını yapmak, yeni yapılması gereken bina ve tesisleri belirlemek, taşınmaz tedariki ve bunların etüt-projelerini, peyzaj işlerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin resmi yazışmaları yasalar çerçevesinde sağlıklı ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

BAĞLI OLDUĞU BİRİM: ÇOMÜ Genel Sekreterliği
BİRİM YÖNETİCİSİNİN UNVANI: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
 

BİRİMİN TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Birimin temel görev ve sorumlulukları,124 sayılı KHK’nin 28. maddesinde belirtildiği şekilde:

1-Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak;
2-Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, asansör bakım ve onarımı, çevre düzenleme ve benzer işleri yürütmek.
    
Birimin görev ve sorumlulukları daha ayrıntılı biçimde aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

A) İnşaat ve Etüt-Proje İşleri Kapsamındaki Görevler ve Sorumluluklar

1-Keşifleri hazırlanan programlı inşaat işlerinin ihale dosyalarını hazırlamak; ihalesini, sözleşmesini ve yer teslimini yapmak;
2-Yıllık yatırım programlarını, ÇOMÜ’ nün kalkınma planına göre hazırlamak, takip etmek;     
3-ÇOMÜ’ nün ihtiyaç duyduğu bina ve tesislerle ilgili projeleri hazırlamak ve hazırlatmak;
4- Proje elde etmek amacıyla ihale dosyaları hazırlamak, ihalelerin, projelerin yürütülmesini sağlamak;
5- Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği Hükümlerine, şartnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına ve iş programına uygun olarak, inşaatların kontrolünü yapmak;
6- Kontrol amirliği görevini yürütmek, yetkisi içerisindeki ihaleleri onaylamak ve komisyonları kurmak.
7-Harcama Yetkilisi olarak yapılan her türlü satın almaların gerçekleştirilmesi ve ödeme evraklarının denetimini yapmak.
8- Yer teslimi, geçici ve kesin kabul, kesin hesap işlerini yürütmek;
9- Yatırımların yapılacağı taşınmaz temini ve yazışmaları ile planlama-ruhsat işlemlerini yürütmek;  

B) Bakım-Onarım İşleri Kapsamındaki Görev ve Sorumluluklar

1-ÇOMÜ’ nün fiziki yapılanmasında gerekli tamir, bakım ve onarım işlerini yürütmek;
2-ÇOMÜ birimlerinin ısıtma ve havalandırma sistemlerinin düzenli biçimde çalışmasını sağlamak ve gerekli bakım, onarım işlerini yürütmek;
3-ÇOMÜ birimlerindeki tüm haberleşme sistemlerinin düzenli şekilde çalışmasını sağlamak;
4-ÇOMÜ birimlerindeki asansör sistemlerinin bakım ve onarımını yürütmek;
5-ÇOMÜ birimlerindeki sıhhi tesisat ve enerji trafoları ve bina içi elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak, ortaya çıkan arızaları gidermek;
6-ÇOMÜ birimlerindeki badana, boya ve benzeri işlerin yapılmasını sağlamak;
7-Yukarıda sıralanan tüm bakım ve onarım işlerine ilişkin iş ve işlemler 4734 ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 5018 nolu Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yürütmektir.

C) Taşıt İşletme Birimi Görevleri ve Sorumlulukları

1-Aracı trafik kurallarına uygun şekilde kullanmak.
2-Taşıt kullanırken, diğer sürücülere, yolculara, yayalara ve doğaya karşı saygılı ve duyarlı davranmak, üniversitenin saygınlığına uygun hareket etmek.
3-Aracı Taşıt Görev Belgesinde tanımlanan güzergâh ve görev doğrultusunda kullanmak.
4-Kullandığı aracı göreve hazır halde bulundurmak.
5-Taşıtta bulunması gereken avadanlıkların bakımlı olmasını sağlamak.
6-Araca ait basit bakım hizmetlerini (yağ, su veya lastik basınç değeri gibi) bizzat kontrol altında tutmak.
7-Taşıtların yükleme ve boşaltılmasına nezaret etmek.
8-Şoför görevlerinden dolayı görev yaptıkları birim amirine karşı sorumludur.

C) Peyzaj (Çevre Düzenleme) İşleri Kapsamındaki Görev ve Sorumluluklar

1-ÇOMÜ binalarının yerleşim planına uygun olarak, çevre düzenlemelerini yapmak;
2-Uygun türlerden ağaç ve yeşil alanların oluşturulmasını sağlamak;
3-Kampus içerisindeki yeşil alanların düzenlenmesi, gerekli bakımının ve korunmasının yapılması.

D) Diğer Görev ve Sorumluluklar

1-Daire Başkanlığı ile ilgili Kurum içi ve Kurum dışı resmi yazışmaların hazırlanmasını sağlamak;
2-Yürürlükteki mevzuata uygun ve gereken Kurum içi ve Kurum dışı ilgili kişi ve kurullarla iletişim kurmak, gerekli olan evrak ile yazışmaları hazırlayarak imza ve onaya sunmak, Birime gelen ve birimden giden evrakın kaydedilmesini, dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
3-Sorumluluğu altındaki tüm yapım işlerinin seviyeleri, ödeme durumları, ödenekleri ve tasdikli iş programlarına göre mali ve teknik olarak gerçekleşmesi gereken ve gerçekleşen imalat ve ihzarat durumları ile ilgili kayıtları tutmak ve bu bilgileri düzenli periyotlarla istendiğinde yazılı olarak bildirmek. Birimin faaliyetlerine ilişkin raporların hazırlanmasını ve ÇOMÜ Üst Yönetimine sunulmasını sağlamak;
4-ÇOMÜ’ nün faaliyet alanlarında yer alan mevcut alt yapı ve üst yapıların fiziki durumlarının ve donanımlarının korumasını, iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak;
5-Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin istatistiksel verilerin tutulmasını sağlamak;
6-Birimle ilgili kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin takip edilmesini ve incelenmesini sağlamak.